25 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค มั่นใจสามารถผลิตน้ำประปาคุณภาพบริการประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศได้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190324180113509

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) กล่าวยืนยันว่า กปภ. มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัด สำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูร้อนนี้ ทั้งนี้ กปภ. ได้เตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปี 2561 โดยทำการขุดสระ ลอกคลอง และเตรียมแหล่งน้ำดิบสำรอง อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เนื่องจากการคาบเกี่ยวของฤดูฝน อีกทั้งคาดการณ์กันว่าฤดูร้อนนี้จะร้อนมาก ทำให้ยังต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ ซึ่งขณะนี้เฝ้าระวังอยู่ทั้งสิ้น 20 แห่ง แบ่งเป็นการเฝ้าระวังแหล่งที่จะขาดแคลน 1 แห่ง เฝ้าระวังแหล่งที่อาจจะขาดแคลน 15 แห่ง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำด้านความเค็มของน้ำอีก 4 แห่ง ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เพิ่มการเฝ้าระวังเรื่องคุณภาพน้ำมากขึ้น ช่วงที่แหล่งน้ำดิบเหลือน้ำน้อย จึงมั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ กปภ. ส่งมอบแก่ประชาชนเป็นน้ำประปาคุณภาพที่สะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอน